Archiwum Diecezji Siedleckiej

Zespół/zbiór archiwalny: Zbiory dawnej Diecezji Łuckiej i Brzeskiej (I.)

Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, posiada, jako spuściznę archiwalną, akta wytworzone w Konsystorzu Janowskim dot. rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej za okres od 2 poł. XV wieku do rozbiorów Polski (1795 r.). Diecezja ta od XVIII wieku była w historiografii nazywana Diecezją Łucką i Brzeską. Na polecenie bpa Adama Naruszewicza, ostatniego biskupa łuckiego (1790-1796), przed rozbiorowej Polski, źródła archiwalne wytworzone w Konsystorzu Janowskim zostały zebrane, uporządkowane i oprawione w księgi aktowe. Cały zbiór to około 140 woluminów rękopisów.

Główną wartością poznawczą i historyczną ksiąg ze zbiorów dawnej Diecezji Łuckiej i Brzeskiej (XVII-XVIII w.) są zawarte w nich unikalne i często niepowtarzalne źródła dziejów ziemi Łuckiej i Brzeskiej, dziejów historycznych ziem: Bracławszczyzny, Polesia i Wołynia. Zbiór zawiera różnorodne dokumenty w tym pergaminowe, a także dokumenty wpisane do akt Konsystorza Janowskiego dotyczące parafii, duchowieństwa i osób świeckich z terenów Diecezji Łuckiej i Brzeskiej z XVII i XVIII w. W księgach zgromadzone zostały dokumenty dotyczące struktury administracyjnej diecezji, inwentarzy tychże parafii opisujących ich stan materialny oraz wykaz posługujących osób duchownych oraz kolatorów, szczegółowe informacje dot. statusu parafii, ich wizytacji, erekcji (utworzenia). Ponadto księgi stanowią bazę do badań nad: regestrami i aktami sądowymi zawartymi w księgach grodzkich (m.in. z Drohiczyna i Milejczyc) poprzez zawarte odpisy z tych ksiąg; dokumentami fundacyjnymi dla kościołów i klasztorów; magnaterią (Radziwiłłowie, Sapiehowie, Poniatowscy) i szlachtą lokalną; zapisami testamentowymi; zapisami donacyjnymi dla parafii z terenów dzisiejszej Białorusi i Ukrainy, np.: Łuck, Ołyka, Brześć, Janów Poleski, Kobryń, Wołczyn, Kamieniec Litewski oraz z parafiami po lewej stronie rzeki Bug.

W wyniku projektu realizowanego z Programu MKiDN „Kultura Cyfrowa” w 2022 roku zdygitalizowano trzy księgi (sygn: D153; D154; D157). W 2023 z Programu Kultura Cyfrowa 2023 zbiór powiększono o kolejne 18 woluminów rękopiśmiennych (sygn: D38; D42; D43; D44; D48; D50; D81; D129; D130; D135; D136; D138; D148; D149; D151; D152; D159; D166).first first Księgi 1...21 z 21 first first
Sygnatura Jednostka archiwalna Język Daty skrajne
D38 D38: Acta consistorii D. Janoviensis dioecesis Luceoriensis et Brestensis sub regimine R. D. Francisci Michaelis Prażmowski episcopi Luceoriensis et Brestensis in annis 1697, 1698 et 1699 conscripta. łaciński / polski XVII wiek
D42 D42: Acta actorum controversiarum, institutionum, provinsionum, ordinationum R. D. Alexandri de Wyhow Wyhowski S.R.I. comitis, episcopi Luceoriensis et Brestensis, Janoviae ab anno 1703 per me Albertum Kolarski s. authoritate apostolica publicum et actorun praesentium notarium connotata [ex annis 1703-1708]. łaciński / polski XVIII wiek
D43 D43: Prothocollon actorum consistorii generalis Janoviensis sub regimine R. D. Joachimi Przebendowski episcopi Luceoriensis et Brestensis per me Stanislaum Kamieński eroumque notarium constitutum ab anno 1717 ad annum 1720. [Na początku księgi wszyte akta 1701-1703]. łaciński / polski XVIII wiek
D44 D44: Prothocollon actorum consistorii Janoviensis sub regimine R. D. Alxandri Wyhowski et Joachimi Przebendowski episcoporum Luceoriensium et Brestensium ex annis 1706-1725. łaciński / polski XVIII wiek
D48 D48: Acta consistorii Janoviensis dioecesis Luceoriensis et Brestensis sub regimine R.D. Joachimi comitis Przebendowski episcopi Luceoriensis et Brestensis in annis 1717, 1718, 1719 et 1720. łaciński / polski XVIII wiek
D50 D50: Prothocollon actorum consistorii Janoviensis sub regimine R. D. Stephani Boguslai Rupniewski, Joanni Lipski et Andreae Stanislai Załuski episcoporum Luceoriensium et Brestensium ab anno 1772 ab annum 1738. [1722-1733, 1737-1738]. łaciński / polski XVIII wiek
D81 D81: Acta iudiciaria et officialia sub regime R. D. Francisci Antonii Kobielski episcopi Luceoriensis et Brestensis, Reginae Cancellarii in annis 1752, 1753 et 1754 conscripta. łaciński / polski XVIII wiek
D129 D129: Decreta reformationiis pro variis ecclesiis dioecesis Luceoriensis et Brestensis ex annis 1720-1729 – Visitatio generalis ecclesiarum in decanatu Szereszoviensi anno 1727 per Petrum Kęsicki canonicum cathedralem Luceoriensem peracta. łaciński / polski XVIII wiek
D130 D130: Acta visitationum ecclesiarum parochialium sub regimine R. D. Stephani Boguslai Rupniewski episcopi Luceoriensis et Brestensis in anno 1727 peractarum. łaciński / polski XVIII wiek
D135 D135: Status ecclesiarum in decanatu Camenecensi dioecesis Luceoriensis et Brestensis, ex mandato R. D. Antonii Erasmi Wołłowicz episcopi Luceoriensis et Brestensis, per R. D. Thoman Chodzicki canonicum Brestensem et praepositum Bockoviensem anno D. 1761 conscriptus. łaciński / polski XVIII wiek
D136 D136: Visitatio generalis decanatus Janoviensis ex mandato R. D. Antonii Erasmi Wołłowicz episcopi Luceoriensis et Brestensis expedita per me Antonium Michaelem Węgierski canonicum Brestensem et praepositum Branscensem, junii anno 1761 peracta. łaciński / polski XVIII wiek
D138 D138: Liber visitationum ecclesiarum parochialium decanatus Vęgroviensis in dioecesi Luceoriensi et Brestensi positarum per R. D. Paulum Dąbrowski canonicum Brestensem, decanum eiusdem decanatus, praepositum Kossoviensem, expeditarum in anno 1791. łaciński / polski XVIII wiek
D148 D148: Iura ecclesiarum parochialum dioecesis Luceoriensis et Brestensis ingrossata in hunc librum in anno 1645. łaciński / polski XVII wiek
D149 D149: Acta visitationis generalis ecclesiarum palatinatus Podlachiensis et Brestensis, nec non decreta reformationis tempore episcopi Nicolai Prażmowski ex annis 1662-1664. Fundationes ecclesiarum dioecesis Brestensis et earum iura. łaciński / polski XVII wiek
D151 D151: Iura et status ecclesiarum Dąbrówka, Domanowo, Tykocin, Drohiczyn, Waniew, Mielnik, Czerniówka, Ruda, Jabłonna, Brańsk, Piekuty, Wyszonki, Wysokie Mazow., Kuleszcze et Kuczyn in dioecesi Brestensi et Luceoriensi ex XVIII saeculo. łaciński / polski XVIII wiek
D152 D152: Iura praecipua et status ecclesiarum in Domanow, Bielsk, Bocki, Kobyliny, Pietkowo, Łubino, Waniew, Topczew, Płonka, Tykocin, Strablin, Suraz in dioecesi Brestensi et Luceoriensi ex annis 1722, 1723 et 1726. łaciński / polski XVIII wiek
D153 D153: Liber hic, ex variis fragmentis confectu, in quo a proncipio ex multis annis inveniutur regestra ulterius, iura multarum ecclesiarum er vistationis, demum varia scripta, quarum inveniuntur regestra in fine huius libri e saeculis XVII et XVIII ex fragmentis collectarum, compositus et confectus in anno 1831. łaciński / polski XVII-XVIII wiek
D154 D154: Liber hic, ex fragmentis visitationum, donationum inventariorum et aliorum iurium ecclesiarum parochialium in dioecesi Luceoriensi et Brestensi concernatium, collectus et compositus in anno 1831 [wizytacje XVII i XVIII w.] łaciński / polski XVII-XVIII wiek
D157 D157: Liber iurium ex fragmentis et ex variis archivis rescriptorum ex adverso fluvii Bug hoc est a parte orientalis et septentrionis positorum in dioecesi Luceoriensi et Brestensi collectorum e XVII et XVIII saeculi, compositus anno 1831. łaciński / polski XVII-XVIII wiek
D159 D159: Liber in quo inveniuntur descriptiones statuum ecclesiarum parochialium in dioecesi Luceoriensi et Brestensi positarum et aliarum erectiones ex fragmentis e XVII et XVIII saeculis, compositus et confectus in anno 1831. łaciński / polski XVII-XVIII wiek
D166 D166: Regestrum actorum Consistorii Janoviensis et visitationum ex annis 1601-1604 excertum, visitationum 1663, dein actorum 1604-1607, 1616-1626,1628-1638, 1638-1641, 1643-1649, 1656-1657, 1676-1678, 1667, 1655, 1663, 1664-1666, 1668-1671, 1690-1691, 1697, 1700-1701, 1703-1711, 1715, 1722-1723. łaciński / polski XVII-XVIII wiek
first first Księgi 1...21 z 21 first first
Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zbiory cyfrowe udostępnione w ramach realizacji projektu „Kultura Cyfrowa 2022” oraz „Kultura Cyfrowa 2023”.   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Licznik odwiedzin: 443,   Gości online: 0